DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ
Szkoły Podstawowej im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

WSTĘP DEKLARACJI

Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty  w Cholerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848).

PODMIOT:

Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty  w Cholerzynie

Cholerzyn205

32-060 Liszki

Tel/fax.: 12 280 60 49

e-mail: spcholerzyn@poczta.onet.pl

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: 

http://spcholerzyn.pl/

Data publikacji strony:   25.10.2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.12.2016 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-     zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

-     filmy publikowane na stronie nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

-     brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

-     dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

-     brak opisów zdjęć, zwłaszcza w galeriach.

Na stronie internetowej http://spcholerzyn.superszkolna.pl  można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona  posiada następujące ułatwienia:

-     mapę strony,

-     dobry kontrast,

-     możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

-     podświetlane linki,

-     na bieżąco aktualizowane informacje.

 DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 23 września 2020 r. na podstawie samooceny.

 INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

-     Małgorzata Brygider 

-     e-mail: spcholerzyn@poczta.onet.pl

-     telefon: 12 280 60 49  

Każdy ma prawo:

-     zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-     zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-     wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

-     dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-     wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

-     wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Szkoła Podstawowa im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Cholerzyn 205

32-060 Liszki

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Matki Teresy z Kalkuty

e-mail: spcholerzyn@poczta.onet.pl

telefon: 12 280 60 49

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa mieści się w jednym - jednopietrowym budynku.

Budynek główny ma dwa wejścia. Jedno wejście posiada zabezpieczenie kodem, drugie jest przeznaczone jako dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Do budynku głównego szkoły wchodzi się wejściem od strony północnej szkoły. Przy wejściu głównym zainstalowano dzwonek. Oba wejścia są nadzorowane przez pracowników obsługi.

Oddział przedszkolny ma oddzielne wejście. Przy wejściu do przedszkola zainstalowano dzwonek oraz zamek z elektromagnesem. Wejście również jest nadzorowane przez pracowników obsługi.

Nauka w budynku głównym szkoły odbywa się na trzech kondygnacjach a w przedszkolu na jednej (parterze).

Wejścia do przedszkola i do szkoły nie mają barier architektonicznych umożliwiających wejście osobie niepełnosprawnej ruchowo. Szkoła nie posiada dostosowanych łazienek dla osób niepełnosprawnych. Korytarze umożliwiają poruszanie się osoby niepełnosprawnej.

Schody posiadają poręcze i taśmy antypoślizgowe.

Budynek nie posiada wind.

W razie konieczności jest możliwość podstawienia pochylni, ułatwiającej wejście i wyjście osobom niepełnosprawnym ruchowo.

Przed wejściem głównym szkoły i przedszkola jest miejsce na zaparkowanie samochodów.

Teren szkoły ogrodzony jest metalowym płotem.

Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabosłyszących. 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

APLIKACJE MOBILNE

Udostępniamy  aplikację  mobilną Librus.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie

Realizacja: Superszkolna.pl

  • TWORZYMY KOMPETENTNY, ŻYCZLIWY I SPRAWIEDLIWY ZESPÓŁ NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I RODZICÓW. KAŻDEGO DNIA Z RADOŚCIĄ ZBLIŻAMY SIĘ DO IDEAŁU DOBRA, PIĘKNA I MĄDROŚCI
Zaszyfrowany adres tej strony